• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

O nas

Fundacja powstała 15.01.2015r., jest członkiem Związku Lubuskich organizacji Pozarządowych. Fundacja jest jednym z członków międzysektorowego Partnerstwa lokalnego, w ramach którego świadczy nieodpłatne dyżury dla społeczności lokalnej. Partnerstwo tworzą: Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Żarach, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Fundacja ,,Przedsiębiorczość’’ Żary, Powiatowy Urząd Pracy z Żar, Ośrodek Pomocy Społecznej z Żar, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Żar, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Żar. Fundacja we wrześniu 2015 została zaproszona przez Burmistrza Miasta Żary do świadczenia usług doradczych i konsultacyjnych na rzecz NGO w ramach Żarskiego Sektora 3. Zarząd, członkowie oraz wolontariusze Fundacji posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów UE, urzędu marszałkowskiego, urzędu miasta oraz FIO: koordynując projekty, rozliczając projekty, prowadząc warsztaty, doradztwo dla NGO, oraz społeczności lokalnej, promocje inicjatyw, ewaluację i monitoring projektów oraz badania.

 

Celami fundacji sÄ…
1. zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu,
2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz gospodarczego a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
3. działalność edukacyjna i oświatowa,
4. ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
5. działalność na rzecz organizacji których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej,
6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości mmśp, aktywizację zawodową i życiową w tym osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w działalności gospodarczej i popierająca utalentowane osoby zajmujące się problematyką gospodarczą,
7. wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie oświaty, edukacji, kultury i sztuki oraz aktywizacji zawodowej
8. prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka,
9. kultywowanie tradycji,
10. propagowanie idei mediacji rodzinnej, społecznej i gospodarczej
11. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
12. aktywizacja młodzieży,
13. poprawa jakości życia mieszkańców z terenu działania fundacji,
14. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
15. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczną i gospodarczą ludności na obszarach wiejskich, wyrównywanie szans społecznych dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, zaniedbanych społecznie i kulturowo.

Nasze projekty