• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Centrum Integracji Społecznej

 Centrum Integracji Społecznej w Żarach mieszczące się przy al. Jana Pawła II 3 to instytucja realizująca specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem, w określonym czasie. Powstało w dniu 17 listopada 2015 roku, natomiast swoją działalność rozpocznie od dnia 01 września 2016 roku w następujących obszarach:

 • UsÅ‚ugi wykoÅ„czeniowo – budowlane w tym w nowoczesnych technologiach
 • UsÅ‚ugi porzÄ…dkowe i pielÄ™gnacji zieleni
 • UsÅ‚ugi opiekuÅ„cze
 • UsÅ‚ugi szwalnicze
 • UsÅ‚ugi cateringowe

Wyżej wskazana działalność będzie prowadzona w ramach warsztatów w zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy.

MISJA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  W ŻARACH

Misją CIS jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia tj. podjęcia pracy na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej.

CELE
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŻARACH
Cele systemowe:

– Åšwiadczenie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem spoÅ‚ecznym w sposób kompleksowy oparty na realizacji indywidualnych programów integracji spoÅ‚ecznej i zawodowej, wdrażaniu programów spoÅ‚ecznych, organizowaniu dziaÅ‚aÅ„ doradczych aktywizujÄ…cych jak również wsparciu ich otoczenia spoÅ‚ecznego.
– Wykorzystanie istniejÄ…cych narzÄ™dzi do ksztaÅ‚towania odpowiedniego systemu wsparcia i pomocy oraz wprowadzenie nowych dla ujednolicenia i podniesienia efektywnoÅ›ci Å›wiadczonych usÅ‚ug.
– Aktywizacja Å›rodowiska lokalnego na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem spoÅ‚ecznym.
– Podnoszenie efektywnoÅ›ci dziaÅ‚aÅ„ Centrum w zakresie reintegracji zawodowej i spoÅ‚ecznej poprzez stosowanie różnych form aktywnoÅ›ci prowadzÄ…cych do poprawienia warunków życiowych uczestników Centrum i ich rodzin.
– Usamodzielnienie ekonomiczne absolwentów CIS.

Cele jednostkowe:
(bezpośrednio skierowane do osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem)

– Zmniejszanie ryzyka wykluczenia spoÅ‚ecznego u osób bÄ™dÄ…cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
– Umożliwianie osobom wykluczonym i ich rodzinom pokonania trudnych sytuacji życiowych, których nie sÄ… w stanie przezwyciężyć samodzielnie poprzez wsparcie psychologiczne i merytoryczne,
– Wdrażanie do integracji i aktywizacji spoÅ‚ecznej poprzez motywowanie do zmiany dotychczasowego życia oraz rozwój i wzmacnianie kompetencji spoÅ‚ecznych, osobistych uczestników CIS w celu przygotowania ich do prawidÅ‚owego funkcjonowania w spoÅ‚eczeÅ„stwie,
– Integracja ze Å›rodowiskiem w przypadku osób opuszczajÄ…cych zakÅ‚ady karne; bezdomnych, realizujÄ…cych indywidualny program wychodzenia z bezdomnoÅ›ci; uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakoÅ„czeniu programów psychoterapii,
– Motywowanie do zmiany sposobu życia, poprzez wskazywanie pozytywnych przykÅ‚adów życia w spoÅ‚eczeÅ„stwie, ksztaÅ‚towanie spoÅ‚ecznie akceptowanych postaw spoÅ‚ecznych i monitorowanie losów absolwentów i dobór systemu wsparcia i pomocy.

KADRA CIS

Kierownik Centrum
Główny Księgowy
Doradca zawodowy
Pracownik socjalny
Specjalista ds. BHP i PPOÅ»
Specjalista ds. kadr, płac i administracji
Instruktorzy zawodu

Nasze projekty