• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

“Wskocz do sieci”

Informacje o projekcie

Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego jest uczestnikiem realizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, projektu pt. „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

“Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany wspólnie z Doradztwem Ekonomiczno-Finansowym Sp. z o.o. ze Świdnicy. Termin realizacji projektu do 31 lipca 2022 roku.

Projekt opiewa na kwotę 2 059 759,25 zł czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej.

Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiegowielkopolskiegolubuskiego oraz opolskiego.

Projekt składa się z 2 modułów:

 • I moduł poświęcony zostanie włączaniu PS w działalność już istniejących klastrów,
 • II dot. tworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES.

Działania

 • Diagnoza potrzeb grupy docelowej stanowiąca podstawę do udzielenia wsparcia adekwatnego do potrzeb. Wsparcie doradczo-szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.
 • Spotkania networkingowe poświęcone inicjowaniu partnerstw/sieci/klastrów/konsorcjów oraz dołączaniu do istniejących klastrów biznesowych.
 • Tworzenie ponadregionalnej sieci branżowej.
 • Kompleksowe wsparcie dla nowo utworzonej sieci branżowej oraz klastrów w tym przede wszystkim wsparcie w umożliwieniu trwałości porozumień dzięki zwiększeniu widoczności i budowaniu marki.
 • Wymiana dobrych praktyk dot. dołączania do klastrów oraz tworzenia sieci branżowych

Co oferują?

 • stałą opiekę specjalisty ds. przedsiębiorczości społecznej
 • indywidualne doradztwo eksperta (ok. 4 000zł/podmiot)
 • wsparcie marketingowe (ok. 1 000zł/podmiot )
 • szkolenia i networking
 • wizyty studyjne
 • dostęp do bazy dobrych praktyk
 • uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych

Najważniejsze rezultaty projektu

 • Wzrost potencjału networkingowego grupy docelowej,
 • Przygotowanie rozwiązania modelowego: “Model wsparcia dla PES z zakresu inicjowania, tworzenia i rozwijania regionalnych i ponadregionalnych sieci podmiotów w tym partnerstw klastrów konsorcjów spółdzielczych”,
 • Utworzenie co najmniej 1 ponadregionalnej sieci branżowej obejmującej co najmniej 12 PES, w tym co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze oraz 1 przedsiębiorcę niebędącego PES,
 • Włączenie co najmniej 5 PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców,

Nasze projekty