Razem Przeciw Wykluczeniu 7.3

Razem Przeciw Wykluczeniu


Razem przeciw wykluczeniu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty

Liderem projektu jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, tel. 570 217 017

Partnerami projektu są: Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6a/6, 68-200 Żary, tel: 721946070 (FCR), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, tel: 684707319 (OPS), Grażyna Husar – Zakowicz Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jęczmienna 3, 68-200 Żary, tel: 684791972 (ZAZ).

Projekt polega na objęciu wsparciem 100 osób i ich rodzin (40 kobiet , 60 mężczyzn), w tym 19 osób niepełnosprawnych (11 mężczyzn, 8 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykl. społ. z terenu powiatu żarskiego zielonogórskiego,
sulęcińskiego i krośnieńskiego.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób realizowana w okresie 17.11.2017 –16.10.2018 z wykorzystaniem poradnictwa, kursów edukacyjnych, praktyk zawodowych
przy współudziale trenerów pracy i asystentów osób niepełnosprawnych. Cel główny jest zgodny z celem szczegółowym RPO Lubuskie w obszarze wzrostu zdolności do zatrudnienia i adaptacji środowiskowej
osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt obejmuje dziaÅ‚ania z zakresu reintegracji zawodowej i spoÅ‚ecznej, realizowane przez CIS w Å»arach (zaÅ‚ożyciel FCR) oraz KIS-y (zaÅ‚ożyciel – ZLO).
Projekt zakłada opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla każdego uczestnika projektu.
Projekt przygotowuje osoby do wykonywania zawodu sprzÄ…taczka, siostra PCK, pracownik budowlany/technolog robót wykoÅ„czeniowych – zawody deficytowe zarówno w obszarach
realizacji projektu i w województwie lubuskim (źródło: https://barometrzawodow.pl/pl/lubuskie/prognozy-dla-powiatow).


Więcej informacji na stronie Lidera projektu: http://zlop.org.pl/

Nasze projekty