• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

NOWE HORYZONTY AKTYWNEJ INTEGRACJI W ÅšRODOWISKU LOKALNYM

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017  współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert.

Jest to obecnie realizowany projekt  w celu zaktywizowania zawodowego i społecznego 16 osobowej grupy uczestników  oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym  zamieszkałych w powiecie żarskim w Gminie Miejskiej  Żary, Gminie Wiejskiej Żary oraz w Gminie Jasień, poprzez uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Projekt kierowany jest do grupy 16 osób korzystającej z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych z współistnieniem innych problemów społecznych ( takich jak m.in. niepełnosprawność, uzależnienie i współuzależnienie, zadłużenia, pobyt w zakładzie karnym, nieporadność życiowa) powodujących odsuwanie tych osób na margines życia społecznego. Projekt zakłada dla każdego uczestnika  zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji społeczno- zawodowej dostosowaną do potrzeb uczestników projektu, zbudowaną w oparciu o diagnozę, dostosowywaną w sposób elastyczny w ciągu realizacji projektu.

W trakcie projektu zostaną zrealizowane następujące moduły:

moduÅ‚ wsparcia indywidualnego  – indywidualne wsparcie w rozwiÄ…zywaniu osobistych problemów zawodowych, spoÅ‚ecznych, psychologicznych i prawnych bÄ™dÄ…cych przyczynÄ… wyÅ‚Ä…czenie z życia spoÅ‚ecznego poprzez porady indywidualne oraz wsparcie grupy samopomocowej , wsparcie to jest adresowane również do rodzin uczestników;

moduł integracji grupowej ( przez integracja z grupą uczestników do integracji ze społeczeństwem);

moduÅ‚ zwiÄ™kszajÄ…cy kompetencje spoÅ‚eczne  – poruszanie siÄ™ po rynku pracy i zwiÄ™kszenie wiedzy koniecznej do podjÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (jednoosobowej lub w formie spółdzielni socjalnej);

moduł szkolenia zawodowego.

 • Szkolenie zawodowe dla kobiet  -  OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Szkolenie zawodowe dla mężczyzn -  NOWOCZESNE TECHNIKI WYKOŃCZENIOWE W BUDOWNICTWIE
 • Szkolenie zawodowe  dla każdego uczestnika -  PROFESJONALNE SPRZÄ„TANIE jako dodatkowe umiejÄ™tnoÅ›ci przydatne na rynku pracy

moduł praktyk zawodowych - 24 tygodniowe praktyki  w celu praktycznej nauki i wykorzystanie zdobytej  wiedzy teoretycznej  w praktyce u  pracodawców;

-  moduÅ‚ aktywizacji zawodowej –Zapewnienie 6 osobom odbycia staży na podstawie porozumienia z Powiatowym UrzÄ™dem Pracy  w Å»arach, pomoc w indywidualnym poszukiwaniu pracy u lokalnych pracodawców (doradztwo zawodowe, poÅ›rednictwo pracy) , pomoc w podjÄ™ciu dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej indywidualnie lub w formie spółdzielni socjalnej.

Zajęcia odbywają się w Centrum Integracji Społecznej w Żarach.

Nasze projekty