• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

KONFERENCJA SZLAKIEM TRADYCJI WŁÓKIENNICZYCH W ŻARACH

26 października 2016 roku w Sali Konferencyjnej żarskiego ratusza odbyÅ‚a siÄ™ druga konferencja poÅ›wiÄ™cona tradycjom włókienniczym regionu. Przed konferencja odbyÅ‚ siÄ™ spacer szlakiem miejsc zwiÄ…zanych z włókiennictwem w Å»arach. Przewodnikiem byÅ‚ dr RafaÅ‚ Szymczak, który w bardzo interesujÄ…cy sposób opowiadaÅ‚ o historii odwiedzanych budynków, które wczeÅ›niej peÅ‚niÅ‚y role fabryk, domów mieszkalnych ówczesnych wÅ‚aÅ›cicieli fabryk. W spacerze wziÄ™li udziaÅ‚ uczniowie żarskich szkół oraz osoby zainteresowane historiÄ… regionu. Organizatorem projektu tj. konferencji oraz spaceru byÅ‚a Fundacja Centrum Rozwoju SpoÅ‚ecznego-Edukacyjno-Gospodarczego w Å»arach. Konferencja cieszyÅ‚a siÄ™ dużym zainteresowaniem, uczestniczyÅ‚o w niej ponad 100 osób – głównie uczniowie żarskich szkół, ale nie zabrakÅ‚o też osób zwiÄ…zanych z tradycjÄ… włókienniczÄ… (pracowników, regionalistów). GoÅ›ci powitaÅ‚a Izabela Kumor-Pilarczyk, Prezes Fundacji CRSEG oraz Burmistrz Miasta Å»ary pani Danuta Madej. WysÅ‚uchano czterech interesujÄ…cych prezentacji. Pierwsza przygotowana przez dr Piotra PartykÄ™ na temat rozwoju przemysÅ‚u włókienniczego w Å»arach w latach 1815-1939. NastÄ™pnie dr RafaÅ‚ Szymczak  opowiedziaÅ‚ o historii Wyższej SzkoÅ‚y Tkackiej w Å»arach. NastÄ™pnie dr hab. Zbigniew Bujkiewicz opowiedziaÅ‚ o rozwoju sukiennictwa w Å»aganiu od XIX wieku do pierwszej poÅ‚owy XX wieku. WystÄ…pienie regionalisty Mariana ÅšwiÄ…tka oparte zostaÅ‚o na fotografiach obiektów zwiÄ…zanych z historiÄ… włókiennictwa w Å»aganiu. W trakcie konferencji podopieczni Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w MiÅ‚owicach tkali gobeliny oraz prezentowali przygotowane przez siebie prace. Zadanie zostaÅ‚o współfinansowane ze Å›rodków ZarzÄ…du Województwa Lubuskiego, a przeprowadzone zostaÅ‚o pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Å»ary Danuty Madej oraz Burmistrza Miasta Å»agaÅ„ Daniela Marchewki. Zadanie SZLAKIEM TRADYCJI WŁÓKIENNICZYCH -Lubuskie tu jest zawsze po drodze – realizowane jest przy wsparciu firm: Apo Tessile, Dekoinvestment sp. z o.o., firmy SPEED, ŁWSH. Patronat medialny nad projektem objęła TV Regionalna i gazeta Regionalna.

 

 

 

 

Nasze projekty