• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej

Cele kursu:

 • Zdobycie wiedzy i umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie opieki nad osobami starszymi,chorymi i niepeÅ‚nosprawnymi,
 • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu gerontologii, oraz opieki nad osobÄ… starszÄ… i niepeÅ‚nosprawnÄ…,
 • Planowanie i realizacja dziaÅ‚aÅ„ opiekuÅ„czych i wspierajÄ…cych wobec podopiecznego i jego rodziny,
 • Nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych, opiekuÅ„czych  oraz terapeutycznych,
 • Nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci pobudzenia aktywnoÅ›ci i sprawnoÅ›ci fizycznej i psychicznej  podopiecznego

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu- po zaliczeniu wszystkich modułów kursu
2. Wiedzę popartą praktyką umożliwiająca natychmiastowe podjęcie pracy jako Opiekun Osoby Starszej
i Niepełnosprawnej

Wykładowcy:
Wykładają u nas: kurs prowadzony będzie przez doświadczoną kadrę z wieloletni doświadczeniem w omawianych tematach, praktycy.

Wymagania wstępne dla uczestników:
Zamiłowanie do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chęć niesienia pomocy, życzliwość, cierpliwość, duża wrażliwość, sprawność fizyczna, zdolność nawiązywania kontaktów, łatwość przystosowania się
do zmieniającej się sytuacji, odpowiedzialność, umiejętność reprezentowania drugiej osoby oraz zdolności negocjacyjne.

Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych ( niezbędna do zajęć praktycznych)

Lp. Nazwa modułu Ilość godzin
 1.  Rola i zadania Opiekuna Osób Starszych – sylwetka opiekuna  3h
 2.  Zasady udzielania pierwszej pomocy  16h
 3.  Anatomia i fizjologia wieku podeszłego  5h
 4.  Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar i analiza parametrów  5h
 5.  Racjonalne żywienie osób starszych i przewlekle chorych.Produkty dozwolone i zabronione  5h
 6.  Zagadnienia związane z procesem starzenia się organizmu  5h
 7.  Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego i rodziną  5h
 8.  Opieka i pielęgnacja pacjentów w podeszłym wieku oraz obłożnie chorych  5h
 9.  Praktyka  100h
Razem 149h
Moduł dodatkowy: Kurs języka obcego dla wyjeżdżających za granicę (angielski lub niemiecki) 40h

 

Cena i warunki płatności:

Opłata za kurs wynosi: 790,00 zł / 1 os. (plus 23%VAT)
Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę
w wysokości co najmniej 100 zł która zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs. Pozostała należność jest spłacona w całości lub w ratach wg harmonogramu zawartego w umowie (raty %)

ModuÅ‚ jÄ™zyka obcego dla wyjeżdżajÄ…cych za granicÄ™ (angielski lub niemiecki) – 290,00 zÅ‚

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbywają się w Sali konferencyjnej Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego
w Żarach przy ul. Broni Pancernej 6A/6.

Karta zgłoszeniowa


Dane uczestnika


ImiÄ™ i nazwisko (wymagane)

Adres - kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Uwagi


Oświadczenia i podpis


 Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji i utrzymywania kontaktów ze sÅ‚uchaczami i absolwentami (zgodnie z UstawÄ… z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego.

 Wyrażam zgodÄ™ na przesyÅ‚anie przez FundacjÄ™ Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Å»ary, drogÄ… elektronicznÄ… na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usÅ‚ugach Fundacji zgodnie z ustawÄ… z dn. 18 lipca 2002 roku o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Podpis - zgodny z polem imiÄ™ i nazwisko (wymagane)


Ankieta


O szkoleniu dowiedziałam/em się z:

 OgÅ‚oszenie prasowe OgÅ‚oszenie internetowe Strona www Facebook Rozmowa telefoniczna Spotkanie bezpoÅ›rednie Znajomi E-mail Ulotka Inne (jakie?)


Nasze projekty