• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Szkolenie ,,Kodeks pracy po zmianach od 2016”

BezpÅ‚atne szkolenie ,, Kodeks pracy po zmianach od 2016r. ” odbyÅ‚o siÄ™ 5 listopada 2015r. w siedzibie fundacji CRSEG w Å»arach. Celem szkolenia byÅ‚o kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi instytucjami Prawa pracy od strony praktycznej, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem sytuacji spornych, które najczęściej rozpatrywane sÄ… przez SÄ…dy pracy, a nadto ze szczególnÄ… uwagÄ… poddawane sÄ… kontroli przez PIP. Podczas szkolenia uczestnicy poznali skuteczne narzÄ™dzia pozwalajÄ…ce na zabezpieczenie interesu pracodawcy, a także skuteczne i zgodne z prawem metody egzekwowania obowiÄ…zujÄ…cych przepisów. Podczas szkolenia zostaÅ‚y omówione ostatnie zmiany w przepisach. Szkolenie kierowane byÅ‚o do przedsiÄ™biorców, pracowników działów kadr, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykajÄ… siÄ™ ze stosowaniem prawa pracy. Organizatorami szkolenia byli Polska Fundacja PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci – jako instytucja wspierajÄ…ca rozwój mikro, maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Fundacja Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno-Edukacyjno- Gospodarczego.

 

 

 

Nasze projekty