• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Ustanie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Dokumentacja i zmiany

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ustalenie prawa do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego:
-wymagany okres ubezpieczenia uprawniający do świadczeń z tytułu choroby,
-ustalenie wysokości zasiłku chorobowego oraz okresu, przez który świadczenia przysługują,
-okoliczności powodujące brak prawa do świadczeń
2. Okoliczności uprawniające do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
3. Zasady ubiegania się o świadczenia rehabilitacyjne
4. Zasiłek macierzyński:
-rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem uprawniających do zasiłku macierzyńskiego, możliwość dzielenia się rodziców tymi urlopami
–ustalanie wysokości przysługującego zasiłku,
– podwyższenie zasiÅ‚ku macierzyÅ„skiego do kwoty Å›wiadczenia rodzicielskiego, obliczanie kwoty podwyższania zasiÅ‚ku oraz podmioty zobowiÄ…zane do jego wypÅ‚aty
5. Ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego
– zasiÅ‚ek opiekuÅ„czy z tytuÅ‚u koniecznoÅ›ci sprawowania opieki nad  zdrowym dzieckiem do lat 8,
– zasiÅ‚ek opiekuÅ„czy z tytuÅ‚u sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym czÅ‚onkiem rodziny,
– ,, dodatkowy’’ wymiar zasiÅ‚ku opiekuÅ„czego
6. Zasady obowiązujące przy ustalaniu kwoty należnych świadczeń dla pracowników:
– okres z jakiego wynagrodzenie przyjmuje siÄ™ do obliczania zasiÅ‚ku
– które skÅ‚adki należy uwzglÄ™dnić przy obliczaniu a które wyÅ‚Ä…czyć,
– jak przyjmować  do obliczania skÅ‚adniki wypÅ‚acane za miesiÄ…c, za kwartaÅ‚, za rok.
-składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznej,
-wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na obliczanie zasiłku,
– sposób uwzglÄ™dniania skÅ‚adników przyznanych na czas okreÅ›lony
7. Zasady dokumentowania prawa do zasiłków z uwzględnieniem nowej formy wydawania zwolnień lekarskich (E-ZLA)
 SZKOLENIE TRWA 8 GODZIN

Koszt szkolenia:
235 zł (plus 23% VAT)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia:
Sala konferencyjna Fundacji CRSEG
ul. Broni Pancernej 6A/6 68-200 Żary

 

Karta zgłoszeniowa


Dane uczestnika


ImiÄ™ i nazwisko (wymagane)

Adres - kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Uwagi


Oświadczenia i podpis


 Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji i utrzymywania kontaktów ze sÅ‚uchaczami i absolwentami (zgodnie z UstawÄ… z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego.

 Wyrażam zgodÄ™ na przesyÅ‚anie przez FundacjÄ™ Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Å»ary, drogÄ… elektronicznÄ… na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usÅ‚ugach Fundacji zgodnie z ustawÄ… z dn. 18 lipca 2002 roku o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Podpis - zgodny z polem imiÄ™ i nazwisko (wymagane)


Ankieta


O szkoleniu dowiedziałam/em się z:

 OgÅ‚oszenie prasowe OgÅ‚oszenie internetowe Strona www Facebook Rozmowa telefoniczna Spotkanie bezpoÅ›rednie Znajomi E-mail Ulotka Inne (jakie?)


Nasze projekty