• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Kurs księgowości budżetowej od podstaw

Kurs księgowości budżetowej od podstaw skierowany jest do osób rozpoczynających pracę w księgowości budżetowej, osób przekwalifikowujących się zamierzających podnosić swoje kwalifikacje oraz planujących pracę w pionie księgowości budżetowej.

Cel kursu:
1) przygotowanie uczestników do zawodu księgowego i pracy w księgowości budżetowej:
zapoznanie z wymaganym materiałem teoretycznym, typowymi dokumentami i urządzeniami księgowymi typu: księgi rachunkowe wraz z niezbędnymi ewidencjami,
2) praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego:
posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, księgowanie ZUS, płac, podatków, dekretacje na kontach ksiąg, zestawień obrotów i sald,
3) przedstawienie podstaw sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Kurs Księgowości budżetowej od podstaw trwa 50 godzin

Lp. Nazwa modułu ilość godzin
1 Podstawy rachunkowości budżetowej 50
Razem godzin kursu 50

Warunki nauki:
Podstawowymi środkami przekazu są wykłady i ćwiczenia uzupełniane materiałami pomocniczymi.
Tematy przedstawiane przez wykładowców/trenerów praktyków na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą: wieloletni wykładowcy, główni księgowi, praktycy omawianych zagadnień.

Miejsce kursu:
Sala konferencyjna Fundacji CRSEG
ul. Broni Pancernej 6A/6 68-200 Żary

Cena i warunki płatności:
Opłata za kurs księgowości budżetowej wynosi: 550 zł netto (plus 23% VAT )

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych.
Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 150 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs. Pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu zawartego w umowie (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. ZaÅ›wiadczenie o ukoÅ„czeniu kursu – po zaliczeniu wszystkich modułów kursu
2. Wiedzę popartą praktyką umożliwiającą natychmiastowe podjęcie pracy księgowego

Tematyka kursu:
1. Podstawy finansów publicznych.

 • Sektor finansów publicznych – charakterystyka.
 • Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjna jsfp.
 • Gospodarka finansowa jsfp – sporzÄ…dzanie planów finansowych i ich realizacja.

2. Zasady rachunkowości budżetowej – metoda memoriałowa i kasowa.
3. Plany kont w rachunkowości budżetowej – ewidencja budżetu, podatków i opłat lokalnych, dochodów i wydatków.
4. Zespoły kont księgowych.
5. Korespondencja kont księgowych przy księgowaniach w budżecie, jednostce budżetowej.
6. Dochody budżetowe – klasyfikacja budżetowa, ewidencja i ich rozliczenie z budżetem.
7. Wydatki budżetowe – wydatki, rozchody, zaangażowanie wydatków budżetowych, klasyfikacja budżetowa wydatków, klasyfikacja wydatków strukturalnych, upoważnienie do dokonywania wydatków budżetowych.
8. Przychody i rozchody budżetowe – klasyfikacja budżetowa.
9.  Środki trwałe w jednostce budżetowej – ewidencja księgowa, źródła finansowania.
10.  Zasady rozliczenia z ZUS, US, odpis na ZFŚS.
11.  Koszty rodzajowe i ich rozliczenie, fundusze i wynik finansowy.
12.  Sprawozdawczość budżetowa – podstawy prawne, zasady sporządzania, rodzaje i odbiorcy sprawozdań.
13.  Zamknięcie roku:

 • Kontrola ujÄ™cia operacji gospodarczych w ksiÄ™gach rachunkowych
 • Inwentaryzacja i jej rozliczenie.
 • KsiÄ™gowania zwiÄ…zane z koÅ„cem roku.
 • ZamkniÄ™cie ksiÄ…g rachunkowych.
 • Bilans.
 • Rachunek zysków i strat.
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

14.  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – podstawowe zagadnienia.

 

Karta zgłoszeniowa


Dane uczestnika


ImiÄ™ i nazwisko (wymagane)

Adres - kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Uwagi


Oświadczenia i podpis


 Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji i utrzymywania kontaktów ze sÅ‚uchaczami i absolwentami (zgodnie z UstawÄ… z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego.

 Wyrażam zgodÄ™ na przesyÅ‚anie przez FundacjÄ™ Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Å»ary, drogÄ… elektronicznÄ… na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usÅ‚ugach Fundacji zgodnie z ustawÄ… z dn. 18 lipca 2002 roku o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Podpis - zgodny z polem imiÄ™ i nazwisko (wymagane)


Ankieta


O szkoleniu dowiedziałam/em się z:

 OgÅ‚oszenie prasowe OgÅ‚oszenie internetowe Strona www Facebook Rozmowa telefoniczna Spotkanie bezpoÅ›rednie Znajomi E-mail Ulotka Inne (jakie?)


Nasze projekty