• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

CONTROLLING w przedsiębiorstwie handlowym, usługowym, produkcyjnym

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do controllingu.
Controlling, definicje, funkcje rodzaje, rola w przedsiębiorstwie.
Powiązania z rachunkowością finansową i zarządczą.
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
(budżet sprzedaży, budżet wydziału remontowego, transportowego, wynagrodzeń, motywowania pracowników i inne budżety)
Ćwiczenia:
– ustalenie budżetu oraz analizy odchyleÅ„, podjÄ™cie próby uzasadnienia niezgodnoÅ›ci z planem w danym roku (okresie) obrachunkowym
2. Controlling procesów i strategiczna karta wyników w przedsiębiorstwie handlowym usługowym oraz produkcyjnym
Ćwiczenia:
– wyodrÄ™bnianie procesów oraz wartoÅ›ciowe porównania z tradycyjnym rachunkiem kosztów- budowa strategicznej karty wyników dla swojej jednostki organizacyjnej
3. Controlling organizacyjny i personalny.
(struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień, zarządzanie organizacją i personelem, ocena pracownicza, jako element controllingu w przedsiębiorstwie)
Ćwiczenia:
– zarzÄ…dzanie zmianÄ… w organizacji, szanse, zagrożenia, mocne i sÅ‚abe strony-analiza SWOT
– wskaźniki personalne
4. Audyt i kontrola zarządcza w przedsiębiorstwie, jako element controllingu
Ćwiczenia:
– czy audyt jest potrzebny, co to jest audyt wewnÄ™trzny i zewnÄ™trzny
– czy kontrola to to samo co nadzór?,
– dyskusja o wiarygodnoÅ›ci ankiet, wynikach ankiet oraz sprawozdaniu z kontroli zarzÄ…dczej (rekomendacje na nastÄ™pny rok w dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa)
ILOŚĆ GODZIN: 7h

Miejsce szkolenia:
Sala konferencyjna Fundacji CRSEG
ul. Broni Pancernej 6A/6 68-200 Żary

Cena i warunki płatności:
Koszt szkolenia 290 zł brutto

Szkolenie poprowadzi:
Beata Sadowska – dr, asystent w Katedrze Rachunkowości i Controllingu na Wydziale Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jest czÅ‚onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia KsiÄ™gowych w Polsce oraz czÅ‚onkiem ICV – MiÄ™dzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów. Jest praktykiem z wieloletnim stażem pracy
w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze finansów publicznych.

 

Karta zgłoszeniowa


Dane uczestnika


ImiÄ™ i nazwisko (wymagane)

Adres - kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Uwagi


Oświadczenia i podpis


 Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji i utrzymywania kontaktów ze sÅ‚uchaczami i absolwentami (zgodnie z UstawÄ… z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego.

 Wyrażam zgodÄ™ na przesyÅ‚anie przez FundacjÄ™ Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Å»ary, drogÄ… elektronicznÄ… na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usÅ‚ugach Fundacji zgodnie z ustawÄ… z dn. 18 lipca 2002 roku o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Podpis - zgodny z polem imiÄ™ i nazwisko (wymagane)


Ankieta


O szkoleniu dowiedziałam/em się z:

 OgÅ‚oszenie prasowe OgÅ‚oszenie internetowe Strona www Facebook Rozmowa telefoniczna Spotkanie bezpoÅ›rednie Znajomi E-mail Ulotka Inne (jakie?)


Nasze projekty