• Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
  Konferencja Nowa perspektywa UE w 03.2015
 • Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
  Szkolenie Efektowna sprzedaż 09.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
  Szkolenie Kodeks Pracy 11.2015
 • Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
  Szkolenie Księga Przychodów i Rozchodów 12.2015
 • Czwartek z Funduszami 04.2016
  Czwartek z Funduszami 04.2016
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami
 • Czwartek z Funduszami
  Czwartek z Funduszami

Bezpieczeństwo informacji od A do …S

Współcześnie dostęp do informacji oznacza przewagę, ale jednocześnie determinuje dużą odpowiedzialność w zapewnieniu wystarczającej ochrony posiadanej informacji. W dobie informatyzacji
i powszechnie znanych przykładów utraty cennych informacji, nie możemy zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa informacji w naszych organizacjach i instytucjach.

Każdy szef, dyrektor, kierownik powinien wiedzieć jak zagwarantować bezpieczeństwo oraz jakie wymogi prawa muszą spełniać systemy znajdujące się w jego organizacji.

Podczas sprawdzania sposobu ochrony informacji w organizacjach (w tym administracji publicznej), wykrywane są poważne uchybienia, które mogą skutkować wyciekiem, utratą danych, a także konsekwencjami prawnymi.

Niniejsze szkolenie pomoże Państwu poznać podstawowe rodzaje zagrożeń oraz sposoby ochrony informacji.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie siÄ™ z zagadnieniami ochrony informacji w organizacji
 • podniesienie Å›wiadomoÅ›ci uczestników jak ważne jest systemowe podejÅ›cie do ochrony informacji
 • uzyskanie aktualnej, praktycznej wiedzy dotyczÄ…cej bezpieczeÅ„stwa informacji
 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu zabezpieczania dokumentacji i systemów teleinformatycznych w organizacji
 • poprawa bezpieczeÅ„stwa w organizacji poprzez wprowadzenie lub udoskonalenie standardów ochrony informacji omówienie szczegółowych przypadków, pozwalajÄ…cych wyciÄ…gnąć wnioski co do ich przyczyn i konsekwencji wymiana doÅ›wiadczeÅ„ na temat roli poszczególnych osób w organizacji w zakresie zapewnienia bezpieczeÅ„stwa

 

Lp.

Nazwa modułu

ilość godzin

1.

Obszary bezpieczeństwa w organizacji

5

2.

Bezpieczeństwo informacji w organizacji

3.

Prawna ochrona informacji

4.

Jakie znamy zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji?

5.

Kultura ochrony informacji

6.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI)

7.

PBI w administracji publicznej

8.

Krajowe Ramy Interoperacyjności

9.

Przykładowe instrukcje i procedury PBI

10.

Pytania uczestników i dyskusja

11.

Podsumowanie i rozdanie zaświadczeń

Razem godzin kursu

5

 

Warunki nauki:

 • wykÅ‚ad interaktywny z możliwoÅ›ciÄ… bieżącego zadawania pytaÅ„ i dzielenia siÄ™ uwagami
 • prezentacja multimedialna
 • studia przypadków (case study) wraz z propozycjÄ… rozwiÄ…zaÅ„

Wykładowca:

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener ECDL EPP e-Urzędnik, egzaminator ECDL, wieloletni pracownik administracji publicznej i szkoleniowiec IT, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Miejsce zajęć:

Zajęcia w Żarach odbywają się w salach wykładowych naszej Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego w Żarach przy ul. Broni Pancernej 6A/6,

Cena i warunki płatności:

Opłata za kurs wynosi: 190 zł netto (plus 23% VAT )

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych.

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę
w wysokości co najmniej 100 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs. Pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu zawartego w umowie (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu – po zaliczeniu wszystkich modułów kursu

2. Wiedzę popartą praktyką z zakresu bezpieczeństwa informacji

Szczegółowa tematyka kursu:

1. Obszary bezpieczeństwa w organizacji

 • Identyfikacja obszarów bezpieczeÅ„stwa
 • Polityki bezpieczeÅ„stwa

2. Bezpieczeństwo informacji w organizacji

 • Czy informacja to coÅ› ważnego?
 • Tajemnice organizacji
 • Formalny i nieformalny system bezpieczeÅ„stwa

3. Prawna ochrona informacji

 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Tajemnice zawodowe

4. Jakie znamy zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji?

 • PrzykÅ‚ady naruszenia zasad bezpieczeÅ„stwa
 • „NajsÅ‚absze ogniwo”

5. Kultura ochrony informacji

 • Jak stworzyć podstawy dla kultury ochrony informacji?
 • Odpowiedzialność pracowników
 • Odpowiedzialność kadry zarzÄ…dzajÄ…cej

6. Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI)

 • Wprowadzenie PBI w organizacji
 • BezpieczeÅ„stwo teleinformatyczne
 • Etapy wprowadzania PBI

7. PBI w administracji publicznej

 • Jak siÄ™ do tego zabrać?
 • Kto to ma zrobić?

8. Krajowe Ramy Interoperacyjności

 • Wdrożenie wymagaÅ„
 • System zarzÄ…dzania bezpieczeÅ„stwem informacji

9. Przykładowe instrukcje i procedury PBI
10. Pytania uczestników i dyskusja
11. Podsumowanie i rozdanie zaświadczeń

 

Karta zgłoszeniowa


Dane uczestnika


ImiÄ™ i nazwisko (wymagane)

Adres - kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Uwagi


Oświadczenia i podpis


 Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji i utrzymywania kontaktów ze sÅ‚uchaczami i absolwentami (zgodnie z UstawÄ… z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Żary. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb rekrutacji, realizacji szkolenia, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z usługi szkoleniowej Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego.

 Wyrażam zgodÄ™ na przesyÅ‚anie przez FundacjÄ™ Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczno – Edukacyjno – Gospodarczego, ul. Broni Pancernej 6A/6, 68-200 Å»ary, drogÄ… elektronicznÄ… na podany przeze mnie adres e-mail informacji o usÅ‚ugach Fundacji zgodnie z ustawÄ… z dn. 18 lipca 2002 roku o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Podpis - zgodny z polem imiÄ™ i nazwisko (wymagane)


Ankieta


O szkoleniu dowiedziałam/em się z:

 OgÅ‚oszenie prasowe OgÅ‚oszenie internetowe Strona www Facebook Rozmowa telefoniczna Spotkanie bezpoÅ›rednie Znajomi E-mail Ulotka Inne (jakie?)


Nasze projekty